Monday 7 May 2007

Thông báo

Trang the Ridiculous đang đi kinh lý xứ mọi. Mục đích của chuyến kinh lý là xem dân mọi làm ăn thế nào, có tiến bộ chưa, đặng đem chủ thuyết phát triển của thượng quốc Việt Nam qua bển, từng bước nhân rộng mô hình Việt Nam ra toàn thế giới.

Phần tiếp theo của "Tôi đi gọi hồn", hay "Chuyện cứ đọc lúc 0 giờ" sẽ được đăng tải sau khi đoàn cán bộ của thượng quốc về nước. Mời bà con đón xem.